Yhteisöjen tulolähteiden verotukseen muutoksia 2020 

1.1.2020 alkaen yhteisöjen tulolähdejako poistuu ja tätä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Lähde : https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/yhteis%C3%B6jen-tulol%C3%A4hteiden-verotukseen-muutoksia/

 

Osinkojen verotus 2020  

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko 

Osakeyhtiöiden saamat osingot ovat verovapaita, kun maksajana on kotimainen listaamaton osakeyhtiö. 

Osakeyhtiölaissa tarkoitettu varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan pääsääntöisesti osinkotulona. Poikkeuksena on tietyin edellytyksin varojenjako listaamattomasta yhtiöstä.

 Yksityishenkilöt

 Listatusta yhtiöstä saatu osinko

 Listatun yhtiön maksama osinko on luonnolliselle henkilölle kokonaisuudessaan pääomatulo-osinkoa siten, että 85 prosenttia osingosta on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko 

Osingonsaajan verovuonna saama pääomatulo-osinko on 150 000 euroon asti 25 %:sti veronalaista pääomatuloa. Raja on verovelvolliskohtainen, ei yhtiökohtainen. 150 000 euron ylittävästä pääomatulo-osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 

Kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton ylittävältä osalta saatu osinko on ansiotulo-osinkoa. Ansiotulo-osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Listaamattoman yhtiön on toimitettava ennakonpidätys jaetusta osingosta. Ennakonpidätyksen määrä on 7,5 % siitä osasta osinkoa, joka on enintään 150 000 euroa ja 28 % siitä osasta, joka ylittää 150 000 euroa. 

Lähde: https://www.bdo.fi/fi-fi/palvelumme/vero-ja-lakipalvelut/verotuksen-ajankohtaiset-luvut/osinkojen-verotus

 

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennuksen voivat saada sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

 Lähde: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/arvonlisaveron_alarajahuojennus/

 

Palkkahallinnon tärkeitä lukuja 2020

Työntekijän maksut 2020

Työntekijän työeläkemaksu

työntekijä 17-52 -vuotias 7,15 %

työntekijä 53-62 -vuotias 8,65 %

työntekijä 63-67 -vuotias 7,15

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

peritään, jos työntekijä 17-64 -vuotias

 

Työnantajan maksut 2020

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

jos työntekijä 16-67 vuotias 1,34 %

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

työnantajan palkkasumma on alle 2 086 500 € 25,30 %

Työttömyysvakuutusmaksu

2 125 500 € palkkasummaan asti 0,45 %

Tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7%

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07%

Työantajien keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuissa 20,32 %

 

Verotusarvoja 2020

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kilometrikorvaus 43 snt/km

Kokopäiväraha 43 €

Osapäiväraha 20 €

Ateriapäiväkorvaus 10,75 €

 

Luontoisetuarvoja

Ravintoedun verotusarvo 6,80 €

Ateriakustannusten vähimmäismäärä (=lounassetelin verotusarvo vähintään) 6,80 €

Ateriakustannusten enimmäismäärä (=lounassetelin nimellisarvo enintään) 10,70 €

Verotusarvo lounassetelin nimellisarvon ollessa 10,70 € on 8,03 €

Puhelinetu on 20 €

kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset

Lähde:https://palkanlaskijanopas.fi/taulukot/palkkahallinnon-tarkeat-luvut-2020/

 

 

 

Tilitoimisto Voittovirta Y-tunnus 2596606-3